Trả lời câu hỏi bảo mật

Thủ đô Việt Nam tên gì? (Viết thường không dấu)