Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Các đơn vị hạch toán phụ thuộc

Công ty có vốn góp của Tổng công ty trên 50% vốn điều lệ

Công ty có vốn góp của Tổng công ty dưới 50% vốn điều lệ

Công ty liên doanh