Thường Trực Đảng Ủy

Ông Lê Tấn Hùng

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Ông Nguyễn Thanh Nhựt

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Ông Vân Trọng Dũng

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Hội Đồng Thành Viên

Ông Vân Trọng Dũng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông Lê Tấn Hùng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ban Tổng Giám Đốc

Ông Lê Tấn Hùng

 TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ông Hồ Văn Ngon

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Thúy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kiểm soát viên

Bà Nguyễn Thị Thanh An

KIỂM SOÁT VIÊN

Các phòng nghiệp vụ và tương đương

1.Bà Nguyễn Thị Thúy

Giám đốc Phòng Tài chính - Kế toán

2. Bà Nguyễn Huỳnh Mai

Giám đốc Phòng Kế hoạch - Đầu tư

3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

Giám đốc Phòng Nhân sự - Hành chính

4. Ông Đặng Văn Tới

Giám đốc Phòng Kỹ thuật - Sản xuất

5. Ông Bùi Văn Ngọc

Giám đốc Trung Tâm Kinh doanh - Dịch vụ

Khối Đảng - Đoàn thể

1.Ông Võ Anh Tùng

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

2. Ông Phạm Văn Kết

Chánh Văn phòng Đảng ủy

3. Ông Đinh Anh Sâm

Chủ tịch Công Đoàn

4. Bà Trương Thị Huyền

Bí thư Đoàn thanh niên

Top