Thường Trực Đảng Ủy

Hội Đồng Thành Viên

Ông Lưu Trung Hòa

PHÓ BÍ THƯ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông Trần Ngọc Hổ

BÍ THƯ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông Phạm Thiết Hòa

PHÓ BÍ THƯ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ban Tổng Giám Đốc

Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Võ Anh Tùng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Phạm Thiết Hòa

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Bùi Văn My

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kế toán trưởng

Bà Ngô Thu Dung

KẾ TOÁN TRƯỞNG, GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Kiểm soát viên

Ông Lâm Minh Nhựt

KIỂM SOÁT VIÊN

Bà Huỳnh Lê Phương

KIỂM SOÁT VIÊN

Các phòng nghiệp vụ và tương đương

1.Ông Nguyễn Tuấn Kiệt

Giám đốc Hành chính - Quản trị

2.Ông Đinh Anh Sâm

Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Tổ chức - Nhân sự

3. Bà Nguyễn Huỳnh Mai

Giám đốc Kế hoạch - Đầu tư

4. Ông Phạm Văn Kết

Giám đốc Pháp chế

5.Bà Đặng Thị Ngọc Tuyết

Trưởng Ban kiểm soát nội bộ

6.Ông Võ Thanh Sang

Phó Giám đốc phụ trách Nghiên cứu phát triên

7.Ông Ngô Thanh Hùng

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kinh doanh dịch vụ

Khối Đảng - Đoàn thể