Thường Trực Đảng Ủy

Ông Lưu Trung Hòa

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Ông Trần Ngọc Hổ

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Ông Phạm Thiết Hòa

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Hội Đồng Thành Viên

Ông Trần Ngọc Hổ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông Phạm Thiết Hòa

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ban Tổng Giám Đốc

Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Bùi Văn My

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Phạm Thiết Hòa

TỔNG GIÁM ĐỐC

Kế toán trưởng

Kiểm soát viên

Ông Lâm Minh Nhựt

KIỂM SOÁT VIÊN

Bà Huỳnh Lê Phương

KIỂM SOÁT VIÊN

Các phòng nghiệp vụ và tương đương

1. Bà Nguyễn Huỳnh Mai

Giám đốc Phòng Kế hoạch - Đầu tư

2. Ông Phạm Văn Kết

Giám đốc Phòng Pháp chế

3. Ông Trương Phạm Tấn Lợi

Giám đốc Phòng Nghiên cứu phát triển

4. Ông Bùi Văn Ngọc

Giám đốc Trung Tâm Kinh doanh - Dịch vụ

5. Ông Tống Xuân Phú

Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

Khối Đảng - Đoàn thể

1. Ông Võ Anh Tùng

Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, kiêm Giám đốc Phòng Tổ chức - Nhân sự

2. Ông/Bà

Chánh Văn phòng Đảng ủy

3. Ông Đinh Anh Sâm

Chủ tịch Công Đoàn, kiêm Giám đốc Phòng Hành chính - Quản trị

4. Ông Nguyễn Tấn Tài

Bí thư Đoàn thanh niên, kiêm Giám đốc Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng