Thường Trực Đảng Ủy

Ông Trần Ngọc Hổ

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Ông Phạm Thiết Hòa

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Ông Nguyễn Thanh Nhựt

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Hội đồng thành viên

Ông Trần Ngọc Hổ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông Phạm Thiết Hòa

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ban Tổng Giám Đốc

Ông Phạm Thiết Hòa

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kế toán trưởng

Kiểm soát viên

Ông/Bà

KIỂM SOÁT VIÊN

Các phòng nghiệp vụ và tương đương

1. Bà Nguyễn Huỳnh Mai

Giám đốc Phòng Kế hoạch - Đầu tư

2.Ông Phạm Văn Kết

Giám đốc Phòng Nhân sự - Hành chính

3. Ông Đặng Văn Tới

Giám đốc Phòng Kỹ thuật - Sản xuất

4. Ông Bùi Văn Ngọc

Giám đốc Trung Tâm Kinh doanh - Dịch vụ

Khối Đảng - Đoàn thể

1.Ông Võ Anh Tùng

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

2. Ông Phạm Văn Kết

Chánh Văn phòng Đảng ủy

3. Ông Đinh Anh Sâm

Chủ tịch Công Đoàn

4.Ông/Bà

Bí thư Đoàn thanh niên

Top