Sagri Việt Nam

Cơ cấu tổ chức

Thường Trực Đảng Ủy

Ông Lưu Trung Hòa

Ông Lưu Trung Hòa

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Ông Trần Ngọc Hổ

Ông Trần Ngọc Hổ

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Ông Phạm Thiết Hòa

Ông Phạm Thiết Hòa

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Hội Đồng Thành Viên

Ông Trần Ngọc Hổ

Ông Trần Ngọc Hổ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông Phạm Thiết Hòa

Ông Phạm Thiết Hòa

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ban Tổng Giám Đốc

Ông Bùi Văn My

Ông Bùi Văn My

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Phạm Thiết Hòa

Ông Phạm Thiết Hòa

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan

Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kế toán trưởng

Kiểm soát viên

Bà Huỳnh Lê Phương

Bà Huỳnh Lê Phương

KIỂM SOÁT VIÊN

Ông Lâm Minh Nhựt

Ông Lâm Minh Nhựt

KIỂM SOÁT VIÊN

Các phòng nghiệp vụ và tương đương

1. Bà Nguyễn Huỳnh Mai

Giám đốc Kế hoạch - Đầu tư

2. Ông Phạm Văn Kết

Giám đốc Pháp chế

3. Ông Trương Phạm Tấn Lợi

Giám đốc Nghiên cứu phát triển

4. Ông Bùi Văn Ngọc

Giám đốc Trung Tâm Kinh doanh - Dịch vụ

5. Ông Tống Xuân Phú

Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

Khối Đảng - Đoàn thể

1. Ông Võ Anh Tùng

Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy

2. Ông/Bà

Chánh Văn phòng Đảng ủy

3. Ông Đinh Anh Sâm

Chủ tịch Công Đoàn, kiêm Giám đốc Hành chính - Quản trị

4. Ông Nguyễn Tấn Tài

Bí thư Đoàn thanh niên, kiêm Giám đốc Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng

Các phòng ban

Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Nhân sự – Hành chính Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty về tổ chức bộ máy; công tác nhân sự; lao động, tiền lương, chính sách; thi đua, khen thưởng; hành chính, tổng hợp chỉ đạo điều hành; pháp chế; quản trị; công nghệ thông tin và trực tiếp giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác tổ chức điều hành công việc của Tổng Công ty.

 

2. Nhiệm vụ

1. Tham mưu, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, phương án, chương trình công tác đã được phê duyệt; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các phòng nghiệp vụ, đơn vị phụ thuộc, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các công ty có 100% vốn điều lệ do Tổng Công ty sở hữu thuộc các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Phòng Nhân sự – Hành chính.

2. Công tác tổ chức bộ máy.

3. Công tác nhân sự.

4. Công tác lao động, tiền lương, chính sách.

5. Công tác thi đua, khen thưởng.

6. Công tác hành chính, tổng hợp chỉ đạo điều hành.

7. Công tác pháp chế.

8. Công tác quản trị.

9. Công nghệ thông tin.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc.


1. Chức năng

Phòng Tài chính – Kế toán Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty về quản lý tài chính; quản lý vốn và tài sản; công tác tài chính doanh nghiệp (đầu tư, liên doanh, liên kết…); công tác kế toán, thống kê; quản lý, kiểm tra, giám sát giá hàng hoá, dịch vụ, tài sản trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

 

2. Nhiệm vụ

1. Tham mưu, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, phương án, chương trình công tác đã được phê duyệt; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các phòng nghiệp vụ, đơn vị phụ thuộc, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các công ty có 100% vốn điều lệ do Tổng Công ty sở hữu thuộc các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Phòng Tài chính – Kế toán.

2. Quản lý vốn và tài sản

3. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp (đầu tư, liên doanh, liên kết…)

4. Quản lý tài chính

5. Tham mưu việc xây dựng, quản lý, kiểm tra, giám sát giá hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, tài sản trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng Công ty và của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết có vốn góp của Tổng Công ty sản xuất, cung cấp theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức, điều hành bộ máy kế toán của Tổng Công ty theo đúng quy định pháp luật và kiểm soát các nghiệp vụ thu – chi tài chính đúng chế độ, đảm bảo chứng từ kế toán theo đúng quy định pháp luật.

7. Tham mưu thực hiện công tác phòng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, kinh phí của Tổng Công ty; phối hợp với các phòng nghiệp vụ Tổng Công ty có liên quan thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý tài chính, công tác kế toán, thống kê, công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, kinh phí theo quy định pháp luật và của Tổng Công ty.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc.

1. Chức năng

Phòng Nghiên cứu phát triển Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty về nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và chế biến nông sản; nghiên cứu phát triển thị trường, phát triển sản xuất và sản phẩm; xây dựng và tham mưu quản trị quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và chế biến nông sản; quản lý môi trường, chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh.

 

2. Nhiệm vụ

1. Tham mưu, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, phương án, chương trình công tác đã được phê duyệt; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các phòng nghiệp vụ, đơn vị phụ thuộc Tổng Công ty và các công ty có 100% vốn điều lệ do Tổng Công ty sở hữu thuộc các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Phòng Nghiên cứu phát triển.

2. Nghiên cứu phát triển sản xuất và sản phẩm.

3. Nghiên cứu phát triển thương hiệu.

4. Nghiên cứu phát triển thị trường.

5. Thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc.

1. Chức năng

Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên có chức năng giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty về tổ chức kinh doanh thương mại và hoạt động xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, quảng bá thương hiệu và tổ chức khai thác, kinh doanh có hiệu quả mặt bằng, nhà xưởng của Tổng Công ty.

 

2. Nhiệm vụ

1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, phương án, chương trình công tác đã được phê duyệt thuộc các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Trung tâm.

2. Tổ chức kinh doanh thương mại và hoạt động, kinh doanh xuất nhập khẩu các hàng hóa, sản phẩm, vật tư, nguyên liệu... ngành nông nghiệp.

3. Tổ chức triển khai thực hiện các loại hình trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, hệ thống đại lý, hệ thống bán lẻ, cửa hàng… hoạt động xuất nhập khẩu và các loại hình kết cấu thương mại khác đảm bảo đúng quy định pháp luật; thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý, phát triển mạng lưới hạ tầng thương mại theo quy định của Tổng Công ty.

4. Tổ chức hoặc tham gia, phối hợp tổ chức các hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại để giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu của Tổng Công ty và thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, khai thác thị trường trong nước, ngoài nước.

5. Thu thập, phân tích các thông tin về kỹ thuật, thị trường, giá, thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng… thực hiện các chiến lược, giải pháp điều chỉnh, thay đổi để phát triển các sản phẩm đảm bảo chất lượng, cạnh tranh.

6. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả mặt bằng, nhà xưởng của Tổng Công ty được giao quản lý theo đúng quy định pháp luật và các quy chế, quy định của Tổng Công ty.

7. Thực hiện các chế độ báo cáo của Tổng Công ty theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc.

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch – Đầu tư Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty về quy hoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất - kinh doanh hàng năm, trung hạn, dài hạn; quản lý kinh doanh thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu; xúc tiến hợp tác đầu tư, quản lý các dự án đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh; nghiên cứu phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu; quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý công trình xây dựng, duy tu, bảo trì và sửa chữa (do Tổng Công ty làm chủ đầu tư) và quản lý có hiệu quả đất đai, mặt bằng, nhà xưởng.

 

2. Nhiệm vụ

1. Tham mưu, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, phương án, chương trình công tác đã được phê duyệt; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các phòng nghiệp vụ, đơn vị phụ thuộc, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các công ty có 100% vốn điều lệ do Tổng Công ty sở hữu thuộc các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Phòng Kế hoạch – Đầu tư.

2. Quy hoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất - kinh doanh hàng năm, trung hạn, dài hạn

3. Quản lý kinh doanh thương mại và hoạt động, kinh doanh xuất nhập khẩu

4. Xúc tiến hợp tác đầu tư, quản lý các dự án đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh

5. Nghiên cứu phát triển sản phẩm, phát triển thị trường và phát triển thương hiệu

6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý công trình xây dựng, duy tu, bảo trì và sửa chữa (do Tổng Công ty làm chủ đầu tư)

7. Quản lý có hiệu quả đất đai, mặt bằng, nhà xưởng

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc.