Sagri Việt Nam

Cơ cấu tổ chức

Thường Trực Đảng Ủy

Ông Lưu Trung Hòa

Ông Lưu Trung Hòa

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Ông Trần Ngọc Hổ

Ông Trần Ngọc Hổ

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Ông Phạm Thiết Hòa

Ông Phạm Thiết Hòa

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Hội Đồng Thành Viên

Ông Trần Ngọc Hổ

Ông Trần Ngọc Hổ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông Phạm Thiết Hòa

Ông Phạm Thiết Hòa

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ban Tổng Giám Đốc

Ông Võ Anh Tùng

Ông Võ Anh Tùng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Phạm Thiết Hòa

Ông Phạm Thiết Hòa

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Bùi Văn My

Ông Bùi Văn My

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan

Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kế toán trưởng

Bà Ngô Thu Dung

Bà Ngô Thu Dung

Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính - Kế toán

Kiểm soát viên

Bà Huỳnh Lê Phương

Bà Huỳnh Lê Phương

KIỂM SOÁT VIÊN

Ông Lâm Minh Nhựt

Ông Lâm Minh Nhựt

KIỂM SOÁT VIÊN

Các phòng nghiệp vụ và tương đương

1.Ông Nguyễn Tuấn Kiệt

Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Hành chính - Quản trị

2.Ông Đinh Anh Sâm

Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Tổ chức - Nhân sự

3. Bà Nguyễn Huỳnh Mai

Giám đốc Kế hoạch - Đầu tư

4. Ông Phạm Văn Kết

Giám đốc Pháp chế

5. Ông Trương Phạm Tấn Lợi

Giám đốc Nghiên cứu phát triển

6. Ông Tống Xuân Phú

Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

7.Ông Trần Ngọc Minh Trí

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kinh doanh - Dịch vụ

Khối Đảng - Đoàn thể

1. Ông Võ Anh Tùng

Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy

2.Ông Nguyễn Bắc Hải

Phó Chánh văn phòng, phụ trách Văn phòng Đảng ủy

3. Ông Đinh Anh Sâm

Chủ tịch Công Đoàn

4. Ông Nguyễn Tấn Tài

Bí thư Đoàn thanh niên, kiêm Giám đốc Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng

Các phòng ban

Chức năng nhiệm vụ