SAGRI

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

  • 2010

    Năm 2010, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) chuyển thành Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 06 đơn vị trực thuộc, 9 công ty con, 14 công ty liên kết và 1 công ty liên doanh.

  • 2007

    Năm 2007, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con gồm 05 đơn vị trực thuộc, 07 công ty con và 16 công ty liên kết.

  • 1996

    Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) được thành lập vào ngày 30 tháng 12 năm 1996 theo Quyết định số 6178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy hải sản của Thành phố và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 7 năm 1997 gồm 24 đơn vị.