Liên hệ Sagri

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên

189 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

+ (08) 38035.401

+ (08) 38995.996

+ (08) 38035.403

tctnnsg@sagri.com.vn

www.sagri.com.vn

Công ty thành viên