SAGRI Viet Nam

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
25.12.2017

          Ngày 20.12.2017, Đảng bộ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hơn 50 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng Công ty tham gia học tập.

          Đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quán triệt 04 Nghị quyết quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu, đó là Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

Qua việc học tập các Nghị quyết, cán bộ, đảng viên hiểu rõ thêm những mặt hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế; mục tiêu và giải pháp thực hiện các vấn đề, bất cập được nêu trong Nghị quyết, từ đó giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết viết bài thu hoạch thể hiện quan điểm, nhận thức cá nhân về các thực trạng được nêu trong Nghị quyết; những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết; đặc biệt là kiến nghị, trách nhiệm của cá nhân về các biện pháp thực hiện Nghị quyết tại đơn vị.

                 

Đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Quang cảnh học tập Nghị quyết

Minh Anh


 URL của bản tin này::/modules.php?name=News&op=viewst&sid=790

© SAGRI Viet Nam contact: cuong@bighost.vn