Sagri Việt Nam

Thông tin công bố

Báo cáo Thông tin về lao động và tiền lương

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của Tổng Công ty

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng Công ty

Chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của Tổng Công ty

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty