Sagri Việt Nam

Thông tin công bố

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng Công ty