THÔNG TIN LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG SAGRI

 

- Biên bản mở thầu Gói thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021 thuộc kế hoạch thuê dịch vụ bảo vệ năm 2021 - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh năm 2021 - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Gói thầu mua cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạch mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo mời thầu Gói thầu Bắp hạt thuộc kế hoạch "Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 10)" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá Gói thầu Bắp hạt thuộc kế hoạch "Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 10)" - Sagrifood 

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 10)" - Sagrifood

- Thông báo mời thầu Gói thầu mua cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạch "Mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2021" - Sagrifood

- Thông báo mời thầu Gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh thuộc kế hoạch "Thuê dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh năm 2021" - Sagrifood

Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá Gói thầu mua cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạch "Mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2021" - Sagrifood

Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá Gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh thuộc kế hoạch "Thuê dịch vu vận chuyển xe 02 bánh năm 2021" - Sagrifood

- Thông báo v/v gia hạn thời điểm Đóng thầu đối với gói thầu "Dầu thực vật" thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (đợt 9)- Sagrifood

Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Thuê dịch vu vận chuyển xe 02 bánh năm 2021" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2021" - Sagrifood

- Thông báo mời thầu Gói thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021 thuộc kế hoạch thuê dịch vụ bảo vệ năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá Gói thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021 thuộc kế hoạch thuê dịch vụ bảo vệ năm 2021 - Sagrifood  

- Thông báo mời thầu mua sắm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (ĐỢT 9) - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá mua sắm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (ĐỢT 9) - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Gói thầu: Trấu khô thuộc kế hoạch mua Trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu: Trấu khô thuộc kế hoạch mua Trấu khô 6 tháng cuối năm 2021- Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu: Trấu khô thuộc kế hoạch mua Trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 - Sagrifood

- Quyết dịnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 - Sagrifood

 - Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch "Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 - Xí nghiệp gà Củ Chi" - Sagrifood

- Thông báo mời thầu: Gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch "Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 - Xí nghiệp gà Củ Chi" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 - Xí nghiệp gà Củ Chi" - Sagrifood

 - Thông báo về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo về việc gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu: Vôi - Sagrifood

- Biên bản đóng thầu Gói thầu: Cám heo con tập ăn đến cai sữa năm 2021 thuộc kế hoạch mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Gói thầu: Cám heo con tập ăn đến cai sữa năm 2021 thuộc kế hoạch mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu chi phí thuê xe vận chuyển thuộc Kế hoạch thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu chi phí thuê xe vận chuyển thuộc Kế hoạch thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

 - Thông báo mời thầu: tên gói thầu "Vôi" thuộc Kế hoạch mua vôi 6 tháng cuối năm - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt chỉ định thầu theo hình thức rút gọn đơn vị thực hiện gói thầu "Thuê dịch vụ vệ sinh tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên" 

 - Biên bản đóng thầu: Gói thầu "chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021" - Sagrifood

- Biên bản mở thầu: Gói thầu "chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu "TILMICOVIG 20%"

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu "TILMICOVIG 20%"

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu "TIAMULINE 10%"

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu "TIAMULINE 10%"

- Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu "Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa năm 2021" - Sagrifood

- Thông báo mời thầu: Gói thầu "Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa năm 2021" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu "Chi phí thuê xe vận chuyển" thuộc kế hoạch thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo mời thầu: Gói thầu "Chi phí thuê xe vận chuyển" thuộc kế hoạch thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

- Biên bản đóng thầu TILMICOVIG 20% - Sagrifood

- Biên bản đóng thầu TIAMULINE 10% - Sagrifood 

- Biên bản mở thầu TILMICOVIG 20% - Sagrifood 

- Biên bản mở thầu TIAMULINE 10% - Sagrifood 

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá Gói thầu chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 thuộc kế hoạch mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo mời thầu: Gói thầu "Chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021" - Sagrifood

 - Thông báo mời thầu: Tên gói thầu "TILMICOVIG 20%" - Sagrifood

 - Thông báo mời thầu: Tên gói thầu "TIAMULINE 10%" - Sagrifood

 - Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021- Đợt 6" - Sagrifood

 - Quyết định Thông báo kết quả về việc lựa chọn kết quả nhà thầu

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Cám mì 1 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Bột thịt xương - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Bắp hạt - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Bắp ép đùn - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Bã nành - Sagrifood

- Quyết định chọn nhà thầu cung cấp thức ăn cho cá - Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng

- Biên bản mở thầu Cám mì 1 - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bột thịt xương - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bắp hạt - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bắp ép đùn - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bã nành - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Xác dừa - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Whey Permeate - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Threonine - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Tấm gạo - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Mật rỉ - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Lysine - Sagrifood

- Biên bản mở thầu L-Methionine - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Hemoglobin - Sagrifood

- Biên bản mở thầu DDGS - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Dầu thực vật - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Đậu nành nấu chín - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Đậu nành lên men - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Cám gạo - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bột sữa - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bột cá công nghiệp - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bã cọ - Sagrifood

- Thư mời thương thảo hợp đồng cung cấp thức ăn cho cá - Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng

- Biên bản mở thầu cung cấp nguyên liệu thức ăn cho cá - Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng

- Thông báo v/v tham dự mở thầu và cung cấp mật khẩu để mở các gói thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đợt 4 và 5 - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Hemoglobin - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Cám Mì - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Bột Thịt xương 50% - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Bắp Hạt - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Bắp Ép đùn - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Bã Nành - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Xác Dừa - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Whey Permeate - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Threonine - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Tấm Gạo - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Methionine - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Mật Rỉ - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu LYSINE - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu DDGS - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Dầu Thực vật - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Đậu Nành nấu chính - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Đậu Nành lên men - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Cám Gạo - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Bột Sữa - Sagrifood 

- Thông báo mời thầu gói thầu Bột cá công nghiệp 60% - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Bã Cọ - Sagrifood

 - Quyết định phê duyệt yêu cầu báo giá: về việc phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu "Cung cấp nguyên liệu thức ăn cho cá" của Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng

- Thông báo mời thầu: Gói thầu "Cung cấp nguyên liệu thức ăn cho cá" của Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng

- Về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (đợt 4) của Công ty Sagrifood

- Về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa các phòng làm việc tại khối văn phòng Tổng Công ty

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: "Gói thầu cung cấp văn phòng phẩm năm 2021"

- Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu cung cấp văn phòng phẩm năm 2021

- Về việc phê duyệt dự toán và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa các phòng làm việc tại khối văn phòng Tổng Công ty"

- Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp văn phòng phẩm"

- Sagrifood thư mời chào giá bắp hạt

- Sagrigood thư mời chào giá bã nành